NC Department of Health & Human Services NC DHHS On-line Publications  
 
Home | Forms | DSS (VIETNAMESE)
FormSubjectLast Modified
dss-10001_VI Và Khách Hàng Bị Suy Giảm Nhận Thức 03/26/2014
DSS-1678_VI BẢN TUYÊN THỆ THAY THẾ 03/11/2014
DSS-1688_VI Chỉ Định Đại Diện Được Ủy Quyền 03/11/2014
DSS-2435I_VI Đơn Vị Dịch Vụ Xã Hội Bắc CarolinaMẫu Tái Xác Nhận và Thông Báo Hết Hạn và Phỏng Vấn Dịch Vụ Dinh Dưỡng và Thực Phẩm (Food and 12/10/2014
DSS-2435R_VI Đơn Vị Dịch Vụ Xã Hội Bắc CarolinaMẫu Tái Xác Nhận và Thông Báo Hết Hạn Dịch Vụ Dinh Dưỡng và Thực Phẩm (Food and Nutrition Se 12/10/2014
DSS-2435sri_VI QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM 01/09/2015
DSS-3449_VI Uỷ Quyền Nhận Thực Phẩm Được Quyên Góp Của USDA 03/21/2014
dss-6240A_VI CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ DINH DƯỠNG ĐƠN GIẢN (SNAP) Thông Tin Chương Trình Và Các Quyền Và Trách Nhiệm Của Bạn 03/11/2014
DSS-8107 (Rev. 12-11)_VI CHƯƠNG TRÌNH NĂNG LƯỢNG THÔNG BÁO VỀ PHÊ DUYỆT/TỪ CHỐI 03/11/2014
DSS-8173_VI Công Bố Cho Mục Đích Liệt Kê 03/11/2014
dss-8176_VI MẪU ĐÓNG GÓP 03/11/2014
dss-8205_VI Thư Xác Nhận Của Chủ Nhà 03/11/2014
dss-8207_VI Sở Y Tế Và Dịch Vụ Nhân Sinh Bắc Carolina Đơn Đăng Ký Dịch Vụ Dinh Dưỡng Và Thực Phẩm (Food and Nutrition Services) 12/10/2014
dss-8207A_VI Thông Tin Chương Trình, Các Quyền và Trách Nhiệm 12/10/2014
DSS-8207ssi_VI SSI/Dịch Vụ Dinh Dưỡng và Thực Phẩm Đơn Xin 03/11/2014
dss-8217_VI Chuyển Khoản Phúc Lợi Bằng Điện Tử Yêu Cầu Ghi Nợ Tài Khoản 03/11/2014
dss-8230_VI THÔNG BÁO BUỔI HẸN SỰ LIÊM CHÍNH TRONG CHƯƠNG TRÌNH 03/11/2014
DSS-8231_VI YÊU CẦU THÔNG TIN 03/11/2014
dss-8240_VI KHIẾU NẠI DỊCH VỤ DINH DƯỠNG VÀ THỰC PHẨM 03/11/2014
dss-8550_VI MẪU BÁO CÁO THAY ĐỔI 12/11/2014
DSS-8551_VI THÔNG BÁO VỀ SỰ HỘI ĐỦ ĐIỀU KIỆN, TỪ CHỐI HOẶC TÌNH TRẠNG ĐANG CHỜ 03/11/2014
dss-8553_VI BẮC CAROLINA SỞ Y TẾ VÀ DỊCH VỤ NHÂN SINH Đơn Vị Dịch Vụ Xã Hội THÔNG BÁO VỀ HÀNH ĐỘNG BẤT LỢI 03/11/2014
dss-8554_VI Đơn Vị Dịch Vụ Xã Hội THƯ THÔNG BÁO PHÁT QUÁ 03/11/2014
DSS-8556_VI THÔNG BÁO TRƯỚC VỀ BUỔI ĐIỀU TRẦN TRUẤT QUYỀN 03/11/2014
DSS-8557_VI THÔNG BÁO VỀ QUYẾT ĐỊNH TRONG PHIÊN XỬ TRUẤT QUYỀN CỦA TIỂU BANG 03/11/2014
DSS-8558_VI HÀNH ĐỘNG THỰC HIỆN ĐỐI VỚI BUỔI ĐIỀU TRẦN TRUẤT QUYỀN HÀNH CHÍNH 03/11/2014
dss-8562_VI TÁC ĐỘNG CỦA THAY ĐỔI 03/11/2014
dss-8584_VI THƯ VỀ VIỆC PHÁT QUÁ CỐ Ý VI PHẠM CHƯƠNG TRÌNH 03/11/2014
DSS-8586_VI THÔNG BÁO TRUẤT QUYỀN 03/11/2014
DSS-8587_VI HÀNH ĐỘNG THỰC HIỆN ĐỐI VỚI VIỆC KHƯỚC TỪ BUỔI ĐIỀU TRẦN TRUẤT QUYỀN HÀNH CHÍNH 03/11/2014
DSS-8588_VI GIẤY KHƯỚC TỪ BUỔI ĐIỀU TRẦN TRUẤT QUYỀN 03/11/2014
dss-8594_VI Sở Y Tế Và Dịch Vụ Nhân Sinh Bắc Carolina ĐƠN VỊ DỊCH VỤ XÃ HỘI THÔNG BÁO CUỘC HẸN Thông Báo Hết Hạn 03/11/2014
DSS-8604_VI Thỏa Thuận Hoàn Lại Số Tiền Phát Thừa 03/11/2014
DSS-8605_VI THÔNG BÁO Ý ĐỊNH CHUYỂN KHOẢN NỢ TỚI BỘ TÀI CHÍNH HOA KỲ ĐỂ HOÀN TRẢ NỢ 03/11/2014
DSS-8606_VI Thông Báo Về Quyết Định Xem Xét của TOP Tại Địa Phương 03/11/2014
DSS-8607_VI Refund Notice 03/11/2014
DSS-8608_VI TOP reversal 03/11/2014
DSS-8609_VI Balance Due 03/11/2014
DSS-8610_VI Paid in Full Notice 03/11/2014
DSS-8639_VI TÁC ĐỘNG CỦA THAY ĐỔI CHÍNH SÁCH TỚI PHÚC LỢI DỊCH VỤ DINH DƯỠNG VÀ THỰC PHẨM CỦA QUÝ VỊ 03/11/2014
dss-8640_VI YÊU CẦU TRÁCH NHIỆM TRONG CÔNG VIỆC 03/11/2014
dss-8642_VI GIẢI THÍCH VIỆC TRUẤT QUYỀN 03/11/2014
dss-8650_VI THÔNG BÁO CẦN THÔNG TIN CHO DỊCH VỤ DINH DƯỠNG VÀ THỰC PHẨM (FOOD AND NUTRITION SERVICES HAY FNS) 03/11/2014
dss-8654_VI MẪU XÁC NHẬN THU NHẬP CỦA SINH VIÊN 03/11/2014
DSS-8658_VI THÔNG BÁO TRẢ LẠI SAU ĐIỀU TRẦN 03/11/2014
NCFAST 20009_VI Các Quyền và Trách Nhiệm về Trợ Cấp Công Cộng Tại Bắc Carolina 12/11/2014
 


For questions or clarification on any of the policy contained in these manuals and forms, please contact your local county office.

DHHS Disclaimer

Created by DIRM